Tầm nhìn tương lai của RSIC

Ban giám đốc RSIC xác định tầm nhìn của Công ty RSIC là hướng tới trở thành Công ty kiểm định nằm trong top 5 Tổ chức kiểm định, thử nghiệm máy móc, thiết bị hàng đầu tại Việt Nam. Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm định Kỹ thuật an toàn Khu vực I (RSIC) định hướng trở thành một tổ chức có trình độ kỹ thuật cao và thương hiệu được thừa nhận rộng rãi trong lĩnh vực kiểm định tại Việt Nam.

Hãy gọi cho tôi