Quy định về kiểm định các thiết bị đo đếm trung thế

Thiết bị đo đếm điện năng cấp điện áp từ trung áp trở lên phải được kiểm định theo quy định tại Thông tư 42/2015/TT-BCT và pháp luật về kiểm định. Vậy tại Thông tư này quy định như thế nào về hoạt động kiểm định thiết bị đo đếm điện năng? Cùng RSIC giải đáp dưới đây:

Quy định về kiểm định thiết bị đo đếm cấp điện áp từ trung áp trở lên

Thiết bị đo đếm điện năng cấp điện áp từ trung áp trở lên; phải được kiểm định theo quy định tại Thông tư 42/2015/TT-BCT và pháp luật về kiểm định. Vậy tại Thông tư này quy định như thế nào về hoạt động; kiểm định thiết bị đo đếm điện năng? Luật Minh Khuê giải đáp dưới đây:

1. Thiết bị đo đếm điện năng là gì?

Theo giải thích tại Thông tư 42/2015/TT-BCT: Thiết bị đo đếm là các thiết bị bao gồm công tơ đo đếm, CT, VT và các thiết bị phụ trợ phục vụ đo đếm điện năng.

Việc kiểm định thiết bị đo đếm điện năng do đơn vị thí nghiệm, kiểm định thực hiện; đây là đơn vị được cấp phép trong lĩnh vực hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn; thử nghiệm đối với thiết bị đo đếm theo quy định của pháp luật về đo lường.

2. Quy định chung về kiểm định thiết bị đo đếm

Việc kiểm định thiết bị đo đếm trước hết phải tuân thủ những quy định chung như sau:

Một là, kiểm định thiết bị đo đếm bao gồm kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ, kiểm định sau sửa chữa và kiểm định theo yêu cầu.

Hai là, thiết bị đo đếm chỉ được đưa vào sử dụng sau khi được kiểm định theo quy định của pháp luật về đo lường; và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quy định tại Thông tư này.

Ba là, kiểm định ban đầu là việc kiểm định lần đầu tiên đối với thiết bị đo đếm trước khi đưa vào sử dụng. Trong phạm vi quản lý, Đơn vị đầu tư hệ thống đo đếm phải chịu toàn bộ chi phí cho việc kiểm định ban đầu thiết bị đo đếm.

Bốn là, kiểm định định kỳ được thực hiện theo chu kỳ do cơ quan quản lý nhà nước về đo lường quy định hoặc theo quy định tại hợp đồng mua bán điện nhưng không được trái với quy định của pháp luật về đo lường. Đơn vị sở hữu hệ thống đo đếm phải chịu toàn bộ chi phí cho việc kiểm định định kỳ thiết bị đo đếm.

Năm là, kiểm định sau sửa chữa được thực hiện theo quy định của pháp luật về đo lường.

Sáu là, kiểm định theo yêu cầu được thực hiện trong các trường hợp sau:

– Kiểm định theo yêu cầu của Đơn vị sở hữu hệ thống đo đếm;

– Kiểm định theo yêu cầu của Đơn vị giao nhận điện; liên quan không sở hữu hoặc đầu tư Hệ thống đo đếm;

– Trường hợp Khách hàng sử dụng điện có yêu cầu thực hiện; kiểm định thiết bị đo đếm đang được sử dụng để bán điện cho khách hàng; Đơn vị phân phối điện hoặc Đơn vị phân phối và bán lẻ điện và Khách hàng sử dụng điện có trách nhiệm phối hợp thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 25 Luật Điện lực và Điều 19 Nghị định số 137/2013/NĐ-CP.

Bảy là, đơn vị đầu tư hệ thống đo đếm hoặc Đơn vị sở hữu hệ thống đo đếm có trách nhiệm tập hợp toàn bộ hồ sơ kiểm định (Giấy chứng nhận kiểm định và Biên bản làm việc) và gửi 01 (một) bộ hồ sơ cho Đơn vị quản lý số liệu đo đếm và mỗi đơn vị tham gia kiểm định thiết bị đo đếm.

Tám là, đơn vị quản lý số liệu đo đếm; và các đơn vị tham gia kiểm định thiết bị đo đếm có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ kiểm định; cập nhật thông tin điểm đo vào danh sách vị trí đo đếm giao nhận; và chương trình quản lý của đơn vị.

3. Thành phần tham gia kiểm định thiết bị đo đếm cấp điện áp từ trung áp trở lên

Theo quy định tại Điều 57 Thông tư 42/2015/TT-BCT; tùy theo từng trường hợp đo đếm giao nhận; và mục đích kiểm định thành phần tham gia kiểm định thiết bị đo đếm có thể bao gồm:

– Đơn vị sở hữu hệ thống đo đếm hoặc Đơn vị đầu tư hệ thống đo đếm.

– Công ty Mua bán điện hoặc Đơn vị phân phối điện.

– Đơn vị quản lý vận hành hệ thống đo đếm.

– Đơn vị thí nghiệm, kiểm định.

– Đơn vị giao nhận điện liên quan.

4. Kiểm định định kỳ thiết bị đo đếm cấp điện áp từ trung áp trở lên

– Trước ngày 05 tháng 12 hàng năm; Đơn vị quản lý vận hành hệ thống đo đếm phối hợp với Đơn vị sở hữu hệ thống đo đếm; gửi thông báo cho các Đơn vị giao nhận điện liên quan; và Đơn vị thí nghiệm, kiểm định kế hoạch kiểm định định kỳ thiết bị đo đếm cho từng tháng của năm tiếp theo.

– Trước ngày 20 tháng 12 hàng năm, trên cơ sở kế hoạch kiểm định định kỳ do Đơn vị quản lý vận hành hệ thống đo đếm gửi; các Đơn vị giao nhận điện liên quan và Đơn vị thí nghiệm, kiểm định có trách nhiệm thống nhất kế hoạch kiểm định định kỳ của năm tiếp theo.

– Trường hợp kế hoạch kiểm định định kỳ năm có sự thay đổi; trước ngày 20 tháng cuối cùng của mỗi Quý trong năm; Đơn vị quản lý vận hành hệ thống đo đếm phối hợp với Đơn vị sở hữu hệ thống đo đếm cập nhật và; thống nhất kế hoạch với các Đơn vị giao nhận điện liên quan và Đơn vị thí nghiệm; kiểm định kế hoạch kiểm định cho các tháng còn lại của năm.

– Trên cơ sở kế hoạch kiểm định định kỳ năm tiếp theo và kế hoạch cập nhật hàng quý đã được các bên thống nhất, ít nhất 10 ngày trước ngày thực hiện kiểm định định kỳ, Đơn vị quản lý vận hành hệ thống đo đếm có trách nhiệm thông báo thời gian thực hiện kiểm định định kỳ cho các đơn vị quy định tại Điều 57 Thông tư này.

– Đơn vị quản lý vận hành hệ thống đo đếm có trách nhiệm chủ trì; và phối hợp với Đơn vị sở hữu hệ thống đo đếm tổ chức việc kiểm định định kỳ thiết bị đo đếm; Đơn vị thí nghiệm, kiểm định thực hiện kiểm định theo đúng quy định của pháp luật về đo lường và hợp đồng đã ký với Đơn vị quản lý vận hành hệ thống đo đếm hoặc Đơn vị sở hữu hệ thống đo đếm.

– Trường hợp kết quả kiểm định định kỳ cho thấy; thiết bị đo đếm không đạt các yêu cầu quy định tại Thông tư này; và yêu cầu kỹ thuật theo quy định của pháp luật về đo lường; Đơn vị sở hữu hệ thống đo đếm phải thay thế thiết bị đo đếm trong thời gian ngắn nhất.

5. Kiểm định theo yêu cầu thiết bị đo đếm cấp điện áp từ trung áp trở lên

Thứ nhất, trường hợp kiểm định theo yêu cầu của Đơn vị sở hữu hệ thống đo đếm

a) Đơn vị sở hữu hệ thống đo đếm có trách nhiệm thông báo cho; Đơn vị giao nhận điện liên quan ít nhất 10 ngày trước ngày dự kiến thực hiện kiểm định theo yêu cầu. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được thông báo; các Đơn vị giao nhận điện liên quan có trách nhiệm gửi ý; kiến cho Đơn vị sở hữu hệ thống đo đếm về kế hoạch kiểm định;

b) Kiểm định theo yêu cầu chỉ được tiến hành sau khi các Đơn vị giao nhận điện liên quan thống nhất kế hoạch;

c) Đơn vị sở hữu hệ thống đo đếm phải chịu mọi chi phí cho việc kiểm định.

Thứ hai, trường hợp kiểm định theo yêu cầu của Đơn vị giao nhận điện liên quan không sở hữu hoặc đầu tư Hệ thống đo đếm, trừ trường hợp quy định tại Điểm c Khoản 6 Điều 56 Thông tư này

a) Đơn vị giao nhận điện liên quan có yêu cầu kiểm định có trách nhiệm thông báo cho Đơn vị sở hữu hệ thống đo đếm; và các Đơn vị giao nhận điện liên quan khác ít nhất 10 ngày trước ngày dự kiến thực hiện kiểm định. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được thông báo; Đơn vị sở hữu hệ thống đo đếm và các Đơn vị giao nhận điện liên quan khác có trách nhiệm gửi ý kiến cho Đơn vị giao nhận điện liên quan có yêu cầu kiểm định;

b) Kiểm định theo yêu cầu chỉ được tiến hành sau khi thống nhất kế hoạch;

c) Chi phí cho việc kiểm định thiết bị đo đếm

– Trường hợp sau khi kiểm định theo yêu cầu; thiết bị đo đếm đạt các yêu cầu quy định tại Thông tư này; và yêu cầu kỹ thuật theo quy định của pháp luật; về đo lường thì đơn vị yêu cầu kiểm định chi trả mọi chi phí kiểm định;

– Trường hợp thiết bị đo đếm không đạt các yêu cầu quy định; tại Thông tư này và yêu cầu kỹ thuật theo quy định của pháp luật về đo lường; thì Đơn vị sở hữu hệ thống đo đếm chi trả mọi chi phí kiểm định.

Đơn vị sở hữu hệ thống đo đếm tổ chức việc kiểm định theo yêu cầu thiết bị đo đếm. Đơn vị thí nghiệm, kiểm định thực hiện kiểm định theo đúng quy định của pháp luật về đo lường; và hợp đồng đã ký với Đơn vị sở hữu hệ thống đo đếm.

Kết luận: Trường hợp kết quả kiểm định theo yêu cầu cho thấy thiết bị đo đếm không đạt các yêu cầu quy định tại Thông tư này và yêu cầu kỹ thuật theo quy định của pháp luật về đo lường, Đơn vị sở hữu hệ thống đo đếm phải thay thế thiết bị đo đếm trong thời gian ngắn nhất.

6. Kiểm định sau sửa chữa thiết bị đo đếm cấp điện áp từ trung áp trở lên

– Thiết bị đo đếm sau khi sửa chữa xong phải được kiểm định đảm bảo đáp ứng các yêu cầu quy định tại Thông tư này và các yêu cầu kỹ thuật theo quy định của pháp luật về đo lường.

Trình tự và nội dung kiểm định được thực hiện theo quy định của pháp luật về đo lường.

7. Thực hiện kiểm định thiết bị đo đếm cấp điện áp từ trung áp trở lên

Trường hợp đo đếm điện năng phục vụ giao nhận điện năng giữa nhà máy điện với lưới điện; giữa lưới điện truyền tải với lưới điện phân phối hoặc giữa các Đơn vị phân phối điện với nhau; giữa Khách hàng sử dụng điện đấu nối vào cấp điện áp từ 110 kV trở lên với lưới điện; trình tự kiểm định thiết bị đo đếm được thực hiện như sau:

a) Các đơn vị tham gia kiểm định kiểm tra niêm phong kẹp chì; tình trạng hoạt động của thiết bị đo đếm trước khi kiểm định;

b) Các đơn vị tham gia chốt chỉ số công tơ đo đếm và phá bỏ niêm phong kẹp chì;

c) Đơn vị thí nghiệm, kiểm định truy xuất dữ liệu công tơ đo đếm; đấu nối sơ đồ kiểm định và tiến hành kiểm định thiết bị đo đếm theo quy trình kiểm định công tơ đo đếm do cơ quan quản lý nhà nước về đo lường quy định;

d) Đơn vị thí nghiệm, kiểm định thiết lập lại thiết bị đo đếm; kết nối thông tin giữa công tơ đo đếm với Hệ thống thu thập số liệu đo đếm; niêm phong kẹp chì Hệ thống đo đếm;

đ) Đơn vị thí nghiệm, kiểm định; các đơn vị tham gia kiểm định có trách nhiệm tính toán sản lượng điện năng tăng thêm; sản lượng điện năng không qua đo đếm (nếu có) trong quá trình kiểm định;

e) Lập biên bản làm việc có chữ ký của đại diện các đơn vị tham gia.

Trường hợp đo đếm điện năng phục vụ giao nhận điện năng với Khách hàng sử dụng điện đấu nối vào cấp điện áp trung áp; Đơn vị phân phối điện hoặc Đơn vị phân phối và bán lẻ điện tổ chức thực hiện kiểm định thiết bị đo đếm theo trình tự như sau:

a) Phối hợp với Khách hàng sử dụng điện kiểm tra niêm phong kẹp chì; tình trạng hoạt động của Hệ thống đo đếm; chốt chỉ số công tơ đo đếm và phá bỏ niêm phong kẹp chì trước khi thực hiện kiểm định; thay thế định kỳ;

b) Tổ chức kiểm định hoặc thay thế định kỳ theo quy định của pháp luật về đo lường;

c) Tái lập lại Hệ thống đo đếm cho khách hàng và thực hiện niêm phong kẹp chì Hệ thống đo đếm;

d) Lập biên bản làm việc có chữ ký của đại diện các bên tham gia.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ vui lòng liên hệ RSIC số: 0969764761 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

TIN TỨC MỚI
QUY ĐỊNH KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ, DỤNG CỤ ĐIỆN THÔNG TƯ 33/2015/TT-BCT
Kiểm định trạm điện

Quý đơn vị Kiểm định thiết bị, dụng cụ điện theo Thông tư 33/2015/TT-BCT, liên hệ RSIC hotline 0969.764.761, email Xem thêm

Danh sách thiết bị điện kiểm định theo Thông tư 33/2015/TT-BCT
Kiểm định viên đang thực hiện kiểm định

Quý khách hàng cần kiểm định thiết bị, dụng cụ điện, liên hệ hotline tư vấn 0969.764.761, email congtyrsic@gmail.com để Xem thêm

Thời hạn và Quy định Kiểm định thiết bị điện
Danh sách thiết bị, dụng cụ điện cần kiểm định

Tư vấn thời hạn kiểm định thiết bị điện và các quy định liên quan, Quý khách liên hệ hotline Xem thêm

Chia sẻ
Hãy gọi cho tôi